Kariera z POWERem

Projekt

Projekt "Kariera z POWERem" kierowany jest do ludzi młodych którzy chcą wkroczyć na rynek pracy. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w skrócie POWER.

Projekt trwa od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

Wartość projektu to 3 616 800,00 zł

W tym wkład z budżetu Państwa 387 720,96 zł

Dofinansowanie w ramach funduszy europejskich to 3 435 960,00 .

Dla kogo?

Uczestnikiem Projektu możesz zostać, jeśli dobrowolnie zgłosisz chęć udziału w Projekcie i spełniasz poniższe wymagania:

   1. jesteś w wieku od 15 do 29 lat, oraz

   2. zamieszkujesz jeden z powiatów: bocheński, krakowski (nie miasto Kraków), miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, oraz

   3. jesteś osobą bierną zawodowo tj. niepracującą, nie zarejestrowaną w urzędzie pracy oraz nieuczącą się w trybie stacjonarnym i nie szkoląca się, lub

   4. jesteś migrantem bądź reemigrantem, lub

   5. jesteś osobą podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS i zamierza podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

Co oferujemy?

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Pierwszym niezbędnym etapem udziału w Projekcie, jest spotkanie z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnego Planu Działania (w skrócie IPD). W ramach IPD dokonana zostanie analiza predyspozycji zawodowych oraz zostanie określony kierunek rozwoju Uczestnika Projektu.

  2. Dodatkowo Uczestnik Projektu, może zostać skierowany na szkolenie zgodne z jego zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem oraz potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji.

  3. Ponadto Uczestnik Projektu może zostać również skierowany na staż zawodowy wspierający go w umocnieniu nabytych bądź posiadanych już umiejętności oraz kwalifikacji.

  4. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu może on uzyskać wsparcie psychologa polegające na wzmocnieniu motywacji i zwiększeniu wiary we własne możliwości.

  5. Uczestnik Projektu może również skorzystać z pośrednictwa pracy pomagającego odnaleźć się na rynku pracy oraz wyposażyć w skuteczne metody poruszania się po rynku pracy.

Uczestnikowi projektu przysługują również zwroty:

 • kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

 • kosztów dojazdu na formy wsparcia.

Ten projekt pozwoli Ci rozpocząć karierę z POWERem!