Konkurs

"Przegoń jesienną chandrę"

Konkurs "Przegoń jesienną chandrę"

Organizowany jest na platformie FACEBOOK na profilu działu projektów unijnych https://www.facebook.com/InterkadraProjektyUnijne

Chcielibyśmy przegnać nieco jesienną chandrę za pomocą muzyki! 🎼

Pomóż nam!🦸


Jak możesz to zrobić?⤵️

1. W dniach 28.10 - 4.11 podziel się w komentarzu, pod tym postem, jaka piosenka pomaga Ci przegnać jesienną chandrę.

2. Uargumentuj swój wybór.

3. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy gadżetami firmy Interkadra, zwycięzców ogłosimy w poście 5.11


Szczegółowy regulamin znajdziesz poniżej."Przegoń jesienną chandrę!”

REGULAMIN KONKURSU PRZEPROWADZONEGO

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu "Przegoń jesienną chandrę!” (dalej jako: „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu https://www.facebook.com/InterkadraProjektyUnijne jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP PL6762336026 (dalej jako: „Organizator”).

 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili dobrowolnego przystąpienia do Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem w całości, czytając jego treść. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści Regulaminu Uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: projektyue@interkadra.pl . W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości przez przystąpieniem do Konkursu należy rozumieć nadesłanie przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu.

 3. Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com na profilu Organizatora - https://www.facebook.com/InterkadraProjektyUnijne/

 4. Organizator na profilu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na potrzeby Konkursu publikuje post z ogłoszeniem o Konkursie. Celem konkursu jest promocja działalności Organizatora.

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, stowarzyszony z portalem Facebook, ani też nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. Postanowienia Regulaminu w żadnym stopniu nie mogą naruszać, nie wyłączają ani nie modyfikują postanowień regulaminu Facebook.


 1. Konkurs trwa od dnia 28 października 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 23.00 i w tym czasie mogą być nadesłane zgłoszenia konkursowe przez Uczestników.

 2. Udział w Konkursie nie wiąże się z jakimkolwiek ponoszeniem opłat przez Uczestników i jest dobrowolny.§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, w którym napisze i uargumentuje jaki utwór muzyczny/piosenka pomaga mu przegnać jesienną chandrę.

 2. Każdy Uczestnik może wysłać jeden komentarz. Zgłoszenie konkursowe może być kierowane tylko od jednej osoby (wykluczone są zgłoszenia zbiorowe).

 3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 4. Uczestnik przez przystąpienie do konkursu oświadcza, że:

 1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 7. przysługują mu wyłączne prawa autorskie do treści przesłanej wypowiedzi.

 1. Osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym paragrafie nie jest Uczestnikiem konkursu, a jej zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę bez osobnego powiadomienia.


§ 3 PRAWA AUTORSKIE 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do wypowiedzi (dalej jako: „Utwór”), jak również udzieleniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie Utworu na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

 1. utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego egzemplarzy;

 2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 3. obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworu;

 4. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Utworu lub jego egzemplarzy;

 5. rozpowszechniania Utworu w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

 1. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej udzielana jest bez dodatkowego wynagrodzenia.

 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, wizerunku osób trzecich oraz prawa do prywatności.

 3. Zgłoszenia, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie, wizerunek czy są w jakikolwiek sposób niezgodne z postanowieniami Regulaminu będą wykluczane przez Organizatora bez osobnego powiadomienia.

 4. Wszelkie wątpliwości związane z posiadaniem przez Uczestnika praw autorskich do zdjęcia lub wypowiedzi będą wyjaśniane w drodze bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem, którego dotyczą wątpliwości.


§ 4 WYNIKI KONKURSU I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW


 1. Nagrodami w konkursie są firmowe gadżety z logo InterKadra. Nagrody w Konkursie przyzna jury konkursowe dokonując wyboru najciekawszego komentarza zamieszczonego przez Uczestnika. Komisja konkursowa składa się z trzech osób: przedstawicieli Działu Projektów Unijnych Organizatora konkursu

 2. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. Jeżeli przyznane nagrody będą pociągały za sobą jakiekolwiek obowiązki publicznoprawne, poniesie je Organizator.

 3. Nagrody zostaną wysłane na adres pocztowy podany przez zwycięzców Konkursu za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską, w zależności od decyzji Organizatora, najpóźniej do 30 listopada 2021 r. Koszt wysłania nagrody ponosi Organizator.

 4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana jedno miejsce w konkursie za, które przysługują poniższe nagrody:


I miejsce – parasol, teczka konferencyjna, kubek z kredą, puzzle, notatnik, długopis.

II miejsce – torba płócienna, kubek z kredą, notatnik, odblask, zakładka do książki, długopis.

III miejsce – torba płócienna, notatnik, notes z zakładkami indeksującymi, odblask, długopis.


 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r. poprzez opublikowanie nazw profili na Facebooku zwycięzców na profilu z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik może zastrzec, że opublikowany zostanie jedynie jego nick, pod warunkiem, że poda swoje imię i nazwisko oraz dane do kontaktu umożliwiające wysłanie nagrody.

 2. W ciągu siedmiu dni roboczych od daty opublikowania listy zwycięzców, Uczestnicy powinni za pomocą wiadomości email na adres Organizatora (projektyue@interkadra.pl) potwierdzić dane niezbędne do swojej identyfikacji i aktualne dane kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko oraz adres do korespondencji, na który ma być wysłana nagroda.

 3. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją innemu Uczestnikowi. Analogiczny skutek wywołuje zrzeczenie się przez Uczestnika prawa do nagrody. W przypadkach opisanych w niniejszym ustępie przepisy ust. 5 - 6 stosuje się odpowiednio.

 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 5. O przyznaniu nagrody decyduje jury w składzie: 3 przedstawicieli Działu Projektów Unijnych Organizatora Konkursu.§ 5 DANE OSOBOWE


 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP PL6762336026.

 2. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz telefonu i adresu e-mail ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

 3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 6. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 7. Niedopuszczalne jest podawanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych osób trzecich.

 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez odrębnej zgody.


§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub też Organizator nie mógł skontaktować się z Uczestnikiem w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 Regulaminu§ 7. REKLAMACJE


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: projektyue@interkadra.pl

 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres (w tym adres poczty elektronicznej) podmiotu składającego reklamację konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia. Reklamacje anonimowe nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Podmiot składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w ust. 2 powyżej.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 listopada 2021 r.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w u stawie z dnia 19 listopada 2009 r. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.