Sytuacja zawodowa

Czy należszy do którejś z grup?

    1. jestem osobą bierną zawodowo tj. niepracującą, nie zarejestrowaną w urzędzie pracy oraz nieuczącą się w trybie stacjonarnym i nie szkoląca się, lub

    2. jestem migrantem bądź reemigrantem, lub

    3. jestem osobą podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS i zamierza podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.