Regulamin Postaw2

Wersja 3

Regulamin projektu

„Postaw na przyszłość. Postaw na siebie” (2018-2020)

Projekt nr RPMP.08.04.02-12-0237/18

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

DZIAŁANIE 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN

PODDZIAŁANIE 8.4.2 ADAPTACJA DO ZMIAN

§ 1

Informacje ogólne

 1. Projekt „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie” jest realizowany przez firmę InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 50.

 2. Projekt jest realizowany w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

 3. Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy dla 325 osób z województwa małopolskiego zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniami lub odchodzących z rolnictwa poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement.

 4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Projekt jest realizowany w okresie od września 2018r. do maja 2021r. na terenie województwa małopolskiego.

 6. Udział w Projekcie jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (w przypadku BO, którzy otrzymają środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wkład finansowy wnoszony przez Uczestnika wynosi 1.000,00zł., w przypadku pozostałych BO - ich udział w 100% pokrywany jest ze środków projektu).

 7. W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu Indywidualnego Planu Działania (IPD) Uczestników:

a) indywidualne doradztwo zawodowe,

b) indywidualne poradnictwo psychologiczne,

c) coaching,

d) szkolenia/kursy zawodowe,

e) szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),

f) Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia)

g) Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu

h) staże,

i) pośrednictwo pracy.

Oprócz tego przewidziano pulę środków na wsparcie dodatkowe w razie potrzeb BO: studia podyplomowe, dodatki realokacyjne, subsydiowane zatrudnienie, wsparcie adaptacyjne. Jeżeli będzie to niezbędne zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w Regulaminie projektu należy do kompetencji Kierownika Projektu.

 2. Informacje nt. projektu zamieszczane są na stronie internetowej projektu:

www.postawnasiebie.eu

§ 2

Słownik pojęć

 1. Projekt – projekt „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie” nr RPMP.08.04.02-12-0237/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa rynek pracy, Działanie 8.4 rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 adaptacja do zmian, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez InterKadra Sp. z o.o.

 2. Beneficjent/Realizator projektu – podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie, tj. InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 50

 3. Biuro Projektu - ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków

 4. Kandydat/Kandydatka na Uczestnika/czkę projektu – osoba fizyczna pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zainteresowana udziałem w projekcie, która zamierza wziąć udział w projekcie i złożyła dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie oraz zalicza się do jednej z poniższych kategorii:

a) Osoba przewidziana do zwolnienia - osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

b) Osoba zagrożona zwolnieniem - osoba zatrudniona u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do Projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U.z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późniejszymi zmianami),w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

c) Osoba zwolniona - osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

d) Osoba odchodząca z rolnictwa - Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 1. Przyczyna dotycząca zakładu pracy - przyczyna obejmująca następujące przypadki:

  1. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

  2. rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

  3. wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

  4. rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 2. Osoba z niepełnosprawnościami - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami), a także osobą z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

 3. Outplacement - to zaplanowane działania mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, tj. usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika przewidzianego do zwolnienia, zagrożonego zwolnieniem lub zwolnionego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ramach projektu outplacement obejmuje: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże.

 4. Kierownik – Koordynator Projektu tj. Janina Zając

 5. Uczestnik projektu- osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

 6. Beneficjent Ostateczny (BO) - uczestnik projektu otrzymujący pomoc w ramach projektu

§ 3

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu obywać się będzie w zamkniętych naborach ogłaszanych raz na miesiąc, trwających nie dłużej niż 2 tygodnie, ogłaszanych do czasu zrekrutowania wszystkich uczestników.

2. Akcja informacji i rekrutacji do projektu prowadzona będzie poprzez informację bezpośrednią, telefoniczną, e-mailową udzielaną przez Biuro Projektu, rozpowszechnianie plakatów i informacji z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz poprzez ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych, informacje na stronie www.postawnasiebie.eu

3. Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

a) zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa małopolskiego,

b) nie prowadzących własnej działalności gospodarczej

c) posiadających następujący status na runku pracy:

§ pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy

§ osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

§ osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

4. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest dostarczenie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów zgłoszeniowych:

a) formularza zgłoszeniowego,

b) kopii ostatniego świadectwa pracy lub wypowiedzenia stosunku pracy u aktualnego pracodawcy – w przypadku osób zwolnionych z pracy lub będących w okresie wypowiedzenia (oryginał do wglądu) - w przypadku braku podania przyczyny rozwiązania stosunku pracy w wyżej wymienionych dokumentach – zaświadczenie pracodawcy o przyczynie rozwiązania stosunku pracy,

c) zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotnej

d) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o tym czy odprowadzane są składki i z jakiego tytułu w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

e) zaświadczenie od pracodawcy o dokonywaniu rozwiązań stosunku pracy lub stosunku służbowego w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem uczestnika do projektu w przypadku osób zaznaczających zagrożonych zwolnieniem (ewentualnie oświadczenie BO w przypadku braku możliwości uzyskania takiego zaświadczenia),

f) oświadczenia „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

g) Zaświadczenie z KRUS – w przypadku osób planujących odejście z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS

h) Oświadczenie rolnika o zamiarze podjęcia pracy pozarolniczej

i) W przypadku osób niepełnosprawnych – odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność (np. orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności)

j) pozostałe, które nie mogą zostać potwierdzone na podstawie zaświadczenia będą weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia (wiek, zamieszkanie, posiadane kwalifikacje)

5. Formularze zgłoszeniowe oraz załączniki należy wypełnić, podpisać, a następnie przesłać za pośrednictwem poczty na adres biura Projektu lub złożyć osobiście w biurze Projektu. Wypełnione formularze zgłoszeniowe oraz załączniki można złożyć również w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, których terminy i miejsca będą podane na stronie www projektu przy każdym naborze.

6. Zgłoszenia kandydatów, w których stwierdzony zostanie brak formularza zgłoszeniowego i/lub któregokolwiek z załączników, brak podpisu potencjalnego uczestnika, jak też formularz zgłoszeniowy i/lub załączniki zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną wpisane na wstępną listę. Po dostarczeniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych w sposób opisany powyżej będą one brane pod uwagę w procesie rekrutacji

7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział Kandydata w projekcie.

8. Złożenie ww. kompletnych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

9. Kandydaci, których dokumenty rekrutacyjne spełniają kryteria formalne kwalifikacyjne, zostaną zweryfikowani przez Komisję Rekrutacyjną pod względem spełnienia kryteriów gwarantujących przyznania punktów strategicznych w procesie rekrutacji. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie decyduje liczba przyznanych punktów, pierwszeństwo zakwalifikowania do projektu maja następujące osoby:

a) osoby, które już utraciły pracę lub na pewno ją utracą (posiadają wypowiedzenie)–2pkt

b) osoby które nie uzyskały/uzyskają żadnego wsparcia od pracodawcy–1pkt

c) osoby do 30 r. życia (w przypadku rolników po 45 r. życia)–1pkt

d) rolnicy/domownicy z gospodarstwa, w którym żadna z osób nie pracuje poza rolnictwem–2 pkt

10. Ze względu na specyfikę projektu (możliwość zgłaszania się osób, które aktualnie znajdują się w okresie wypowiedzenia, którego bieg kończy się przed lub równo z upływem terminu poszczególnych tur rekrutacji) weryfikacja i rozdzielanie punktów, będzie dokonywane po zakończeniu każdej z przewidzianych tur rekrutacyjnych:

11. Za datę złożenia dokumentów w biurze Projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Projektu (na dokumentach będzie wpisywana data i godzina ich złożenia).

12. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zebranych dokumentów rekrutacyjnych i informacji w nich zawartych opracowywać będzie listy podstawowe i rezerwowe osób zakwalifikowanych do projektu.

13. W przypadku równorzędnego spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacji i selekcji będzie decydowała kolejność zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych- data i godzina rejestracji będą zapisywane na dokumentach). Na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników zostanie przygotowana lista rezerwowa.

14. Lista osób zakwalifikowanych i osób znajdujących się liście rezerwowej, a także lista odrzuconych kandydatur zostanie opublikowana na stronie www projektu. Dodatkowo osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.

15. Osoby, które spełniają kryteria kwalifikacyjne, a nie zakwalifikują się do projektu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i powiadomione o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.

16. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają stosowną informację telefonicznie, elektronicznie lub listownie.

17. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w projekcie przez osoby z listy podstawowej, do momentu umożliwiającego skorzystanie z całości przewidzianego w projekcie wsparcia.

18. Głos rozstrzygający w przypadku kwestii spornych, dotyczących rekrutacji przysługuje Kierownikowi Projektu.

19. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o poddaniu się monitoringowi po 3 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie.

§ 4

Zakres wsparcia

1. W ramach projektu obligatoryjnie wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem z zakresu:

a. indywidualnego doradztwa zawodowego

Celem indywidualnego poradnictwa zawodowego jest realizacja procesu Indywidualnego Planu Działania (określenie obecnej sytuacji klienta oraz wizja przyszłej aktywności zawodowej) - potencjału zawodowego.

b. pośrednictwa pracy

Celem pośrednictwa pracy jest pomoc uczestnikowi w poszukiwaniu ofert pracy najlepiej dopasowanych do niego oraz wsparcie w odnalezieniu się na dynamicznym rynku pracy.

2. W ramach opracowanego Indywidualnego Planu Działania (IPD) Uczestnik kierowany będzie na odpowiednią dla niego formę wsparcia:

a. indywidualne poradnictwo psychologiczne,

b. coaching,

c. szkolenia/kursy zawodowe,

d. szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),

e. udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia),

f. staże,

g. subsydiowane zatrudnienie

§ 5

Organizacja wsparcia

1. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie małopolskim.

2. Dla osób biorących udział w projekcie przewidziany jest udział w szkoleniach/kursach zawodowych, dopasowanych do potrzeb uczestników oraz potrzeb rynku pracy.

3. Wynikiem pozytywnego ukończenia szkolenia będzie uzyskanie certyfikatu lub zaświadczenia zgodnie ze wzorem MEN w zależności od rodzaju szkolenia.

4. Szkolenia odbywać się będą w lokalizacjach właściwych dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy uczestników, według szczegółowego harmonogramu zajęć przedstawionego uczestnikom danego szkolenia najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

5. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, wyżywienia w trakcie szkolenia.

6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych (jeśli program szkolenia takie przewiduje).

7. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania (telefonicznego lub pisemnego) Realizatora Projektu o nieobecności na zajęciach szkoleniowych nie później niż jeden dzień roboczy przed planowanymi zajęciami.

8. Uczestnik jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić swój udział w zajęciach na liście obecności, odbiór materiałów szkoleniowych, a także skorzystania z poczęstunku własnoręcznym podpisem, wypełniania w trakcie i po zakończeniu udziału w szkoleniu ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających, dokonywać aktualizacji danych kontaktowych (w szczególności dotyczących zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej).

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż nieobecność dłuższa niż 20% wymiaru godzinowego, przewidzianego dla danego kursu, nieusprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim lub ważnym zdarzeniem losowym, uniemożliwiającym uczestnictwo w projekcie, powoduje przerwanie uczestnictwa w projekcie.

10. Projekt przewiduje możliwość skorzystania ze stażu i dodatkowych form aktywizacyjnych.

11. Staże będą odbywały się na podstawie umowy Beneficjenta z pracodawcą i Uczestnikiem/czką

projektu. Czas trwania stażu wynosi 4 miesiące.

12. Staż realizowany na podstawie programu stażu pod okiem opiekuna stażu u pracodawcy zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym u pracodawcy i standardem usługi określonej w Regulaminie konkursu.

13. Dla uczestników przewidziano stypendium stażowe. W wyniku stażu uczestnik otrzyma od pracodawcy zaświadczenie i opinię

§ 6

Uprawienia i obowiązki Uczestnika/czki projektu

1. Uczestnicy/czki projektu zobowiązani są do:

- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

- potwierdzania swoim podpisem uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,

- wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem jego późniejszych

rezultatów.

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.

3. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy Uczestników i zwrotu kosztu organizacji szkolenia.

4. Uczestnik/czka szkolenia zawodowego zobowiązany/a jest przystąpić do egzaminu.

5. Uczestnik/czka stażu zobowiązany/a jest ukończyć czteromiesięczny staż zawodowy. Warunkiem

ukończenia stażu jest zrealizowanie programu stażu i pozytywna opinia pracodawcy.

6. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

7. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika/czki projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Beneficjenta pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty).

9. Jeżeli Uczestnik/czka projektu z własnej winy nie ukończy którejkolwiek z form wsparcia w ramach projektu Beneficjent może zobowiązać go/ją do zwrotów kosztów proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez Uczestnika/czkę projektu lub nastąpiło z innych przyczyn niezawinionych przez Uczestnika/czkę projektu.

10. Rezygnacja z udziału w projekcie/formie wsparcia może być spowodowana podjęciem zatrudnienia.

11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki projektu z listy Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki projektu z listy Uczestników projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

13. W przypadku niedostarczenia Realizatorowi Projektu zaświadczenia lekarskiego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia lub niepowiadomienia w terminie do 3 dni kalendarzowych o fakcie ważnego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego uczestnictwo w projekcie, Koordynator Projektu podejmuje decyzję o stwierdzeniu przerwania uczestnictwa w projekcie.

14. Koordynator projektu decyduje o uznaniu przyczyny nieobecności zgłoszonej przez Uczestnika za ważne zdarzenie losowe.

15. Koordynator projektu może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od wydania decyzji o stwierdzeniu przerwania uczestnictwa w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2020 roku.

3. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych warunków z zachowaniem 7-dniowego okresu „vacatio legis”.

5. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, strony będą starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.

Janina Zając


Koordynator Projektu