Trampolina do przyszłości

Projekt

Projekt "Trampolina do przyszłości" kierowany jest do ludzi młodych którzy chcą wkroczyć na rynek pracy. Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w skrócie POWER.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2021 roku.

Dofinansowanie w ramach funduszy europejskich to aż 7 790 302,31 zł.

Dla kogo?

Uczestnikiem Projektu może być każda osoba, która dobrowolnie zgłasza chęć udziału w Projekcie i spełnia poniższe wymagania:

  1. jest w wieku od 15 do 29 lat, oraz

  2. zamieszkuje jeden z powiatów: bocheński, krakowski (nie miasto Kraków), miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, oraz

  3. jest osobą bierną zawodowo tj. niepracującą, nie zarejestrowaną w urzędzie pracy oraz nieuczącą się w trybie stacjonarnym i nie szkoląca się.

Co oferujemy?

Każdy uczestnik projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

W ramach projektu:

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

 • ubezpieczenie NNW

 • poczęstunek w trakcie zajęć

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas udziału w zajęciach

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania

 • opracowanie CV i listu motywacyjnego

 • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy

 • materiały edukacyjne i szkoleniowe

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia